De Universiteit Twente (UT) is een dynamische (internationale) campusuniversiteit waarin studenten en medewerkers een community vormen. De UT staat voor en blijft werken aan een open en inclusieve cultuur waarin iedereen met respect met elkaar omgaat en elkaar zonodig aanspreekt op ongewenst gedrag. Onlangs zijn een Diversity, Equity and Inclusion officer en een Integral Safety manager aangesteld om ongewenste situaties te voorkomen.

Niettemin doen zich situaties voor van onheuse bejegening en onveiligheid. In die gevallen kunnen studenten in eerste instantie een beroep doen op de hulpstructuur, bestaande uit studieadviseurs, studentendecanen en studentenpsychologen, medewerkers kunnen in eerste instantie een beroep doen op  leidinggevenden en HR adviseurs. Daarnaast kunnen zowel studenten als medewerkers zich in geval van grensoverschrijdend gedrag wenden tot vertrouwenspersonen die de melders bijstand verlenen. Bij andersoortige problemen rond studeren en werken kan de neutrale ombudsfunctionaris worden benaderd om te helpen een oplossing te vinden.

In sommige gevallen is het wenselijk dat over een klacht een oordeel wordt uitgesproken. De klacht kan betrekking hebben op de wijze waarop een medewerker of (bestuurs)orgaan, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de UT, zich in een bepaalde situatie heeft gedragen of heeft nagelaten te handelen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van of de voorlichting aan studenten, maar ook over onheuse bejegening, intimidatie of discriminatie. Het oordeel van de onafhankelijke klachtencommissie wordt als advies aan het College van Bestuur gezonden ter verdere afhandeling. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden en is zodanig samengesteld dat deze voldoende deskundig en onafhankelijk is. De voorzitter en de leden van de klachtencommissie worden door het College van Bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn herbenoembaar. Per 1 november ontstaat een vacature voor een externe voorzitter.

Rol en taken voorzitter
De voorzitter van de klachtencommissie geeft op een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige wijze leiding aan het proces en het onderzoek naar de klacht. De voorzitter zit de zittingen van de klachtencommissie voor en ziet, samen met de ambtelijk secretaris, toe op een consistente naleving van de klachtenregeling. De voorzitter is in staat om, in samenspraak met de overige leden van de klachtencommissie, op basis van een gedegen analyse van de klacht tot een duidelijk oordeel te komen en hierover helder te adviseren aan het College van Bestuur. Ook draagt de voorzitter, in samenspraak met de ambtelijk secretaris, zorg voor de jaarlijkse verslaglegging aan het College van Bestuur.

PROFIEL

Om de rol van voorzitter klachtencommissie goed te kunnen vervullen, zijn de volgende competenties van belang:

  • Inlevingsvermogen
  • Onafhankelijkheid, onpartijdigheid
  • Een juridische achtergrond op academisch niveau, relevante kennis en ervaring
  • Goede leidinggevende en adviserende vaardigheden en besluitvaardigheid
  • Goede communicatievaardigheid zowel in het Nederlands als in het Engels
  • Bekend zijn met een universitaire omgeving, of vergelijkbare professionele organisatie

ONS AANBOD

Als voorzitter van de klachtencommissie ontvang je per vergadering een vergoeding. De vergoeding is als volgt geregeld:

  • € 750,- (bruto) per zaak waarin een advies aan het College van Bestuur is uitgebracht;
  • reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer, dan wel vergoeding van eerste klas openbaar vervoer voor de plenaire vergadering

Daarnaast ontvang je:

  • vakgerelateerde literatuur die nodig is voor de taakvervulling;
  • relevante cursussen/trainingen

Een benoeming wordt aangegaan voor 4 jaar.

INFORMATIE EN AANMELDING

Neem voor meer informatie contact op met de directeur HR van de dienst Human Resources, Hans Oeloff, j.e.oeloff@utwente.nl, tel. 06 – 204 928 30 of de secretaris van de klachtencommissie Veronika Trifunovic, v.trifunovic@utwente.nl, tel 053-4897899.

Je kunt je sollicitatie indienen tot uiterlijk 20 augustus 2022 door de onderstaande link in te vullen met een motivatiebrief en een actueel CV.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden in week 35.

Een referentiecheck of screening kan onderdeel zijn van de procedure.

SOLLICITEREN

Leave a Reply