Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin.

Yliopistoyhteisöömme kuuluu 12 000 opiskelijaa ja yli 4000 työntekijää, joista 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. Monimuotoisuus on osa meitä, ja teemme jatkuvaa työtä yhteisömme monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden varmistamiseksi. Siksi kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta liittymään yhteisöömme.

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakouluun haetaan

Väitöskirjatutkijaa hoivalaitosten palo- ja poistumisturvallisuuden mallinnusta koskevaan tutkimukseen

Insinööritieteiden korkeakoulun paloturvallisuustekniikan tutkimusryhmä hakee motivoitunutta ja poikkitieteellisestä tutkimuksesta innostunutta väitöskirjatutkijaa Palosuojelurahaston rahoittamaan tutkimusprojektiin ”Kvantitatiivisen paloturvallisuusarvioinnin kehittäminen monimuotoistuviin hoivalaitosympäristöihin”.

Tutkimus keskittyy monimuotoisten hoivalaitosten riskienhallintaan palokokeiden ja laitosten arjessa tapahtuvan seurannan avulla. Kokeiden avulla luodaan simulointimalleja ja niitä hyödynnetään hoivalaitosten paloriskianalyysissä osana uusien hyvinvointialueiden toimintaa. Tohtorikoulutettava työskentelee osana tutkijoista, pelastusviranomaisista ja sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoista koostuvaa projektiryhmää, joka yhdistää palotekniikan tulokset hoivalaitosten rakennuskannan tietomalleihin ja riskiarvioihin. Työssä tutkitaan mm. miten uudet materiaalit tuottavat lämpöä ja myrkyllisiä kaasuja, kuinka nopeasti erilaiset ympäristöt muuttuvat vaarallisiksi palon sattuessa, ja miten hoitajien toiminta vaikuttaa ikääntyneiden asiakkaiden evakuointiaikaan. Tulokset raportoidaan tieteellisinä artikkeleina sekä käytännön toimijoille suunnattuina ohjeina ja raportteina.

Vaatimukset:
Aiempi koulutus: Hyvin tai erinomaisin arvosanoin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Palotekniikan, systeemianalyysin ja hoitoalan opinnot katsotaan eduksi.

Keskeiset taitovaatimukset:

Sujuva englanninkielen taito. Tehtävässä kerätään aineistoa todellisissa hoivalaitoksissa yhteistyössä niiden henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa; kyky toimia hoivalaitosten vaihtelevassa arjessa ja tulla toimeen mm. vanhusten kanssa; mahdollisuus asua vieraalla kohdepaikkakunnalla (Etelä-Karjala/Kymenlaakso) tiedonkeruun aikana; termodynamiikan ja orgaanisen kemian perusosaaminen; tieteellinen kirjoittaminen; aktiivinen vuorovaikutus osana projektiryhmää.  

Sopimus ja palkka
Väitöskirjatutkijan tehtävä on määräaikainen tehtävä; ensin myönnetään kahden vuoden sopimus, jota seuraa mahdollinen kahden vuoden jatko riippuen väliarvioinnin tuloksista https://www.aalto.fi/en/programmes/aalto-doctoral-programme-in-engineering/midterm-review-of-doctoral-studies-eng . Sopimuskauden kaksi ensimmäistä vuotta rahoitetaan Palosuojelurahaston rahoittamasta tutkimushankkeesta, joka alkaa 1.1.2023. Toisen vuoden aikana haetaan kahden vuoden jatkorahoitus. Rahoitushakemuksesta vastaa valvova professori. Neljän vuoden kuluessa väitöskirjatutkijan on 1) suoritettava väitöskirja, 2) suoritettava asiaankuuluvat kurssit 40 op ja 3) osallistuttava alan opetukseen. Hakijan on täytettävä pääsyvaatimukset jatko-opinto-ohjelmaan Aalto-yliopistossa: https://www.aalto.fi/fi/ohjelmat/insinooritieteiden-tohtoriohjelma/opinnayte

Aalto-yliopisto soveltaa suomalaisten yliopistojen palkkajärjestelmää. Väitöskirjatutkijoiden aloituspalkka on tällä hetkellä hieman yli 2500 € kuukaudessa ja sitä nostetaan tohtorintutkintoon etenemisen myötä yli 3100 € kuukaudessa.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa professori Simo Hostikka ja rekrytointiprosessista Merja Seppänen. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@aalto.fi

Kuinka hakea
Hakemukset väitöskirjatutkijan tehtävään on toimitettava alla olevan linkin kautta ”Apply now!”.  Paikka täytetään heti sopivan kandidaatin löydyttyä, joten haethan pian. Jos olet Aallon sisäinen hakija, haethan sisäistä hakukanavaa käyttäen kirjautumalla ensin Workday-järjestelmään.

Vaaditut hakemusasiakirjat (pdf-tiedostot):
1.      CV
2.      Motivaatiokirje
3.      Todistettu jäljennös maisteri- ja kandidaatin tutkintotodistuksesta sekä virallisesta asiakirja-aineistosta ja niiden käännöksistä, jos alkuperäiset asiakirjat eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä.
4.      Yhteenveto diplomityöstä/gradusta
5.      Luettelo mahdollisista julkaisuista

Kaikki materiaali tulee toimittaa suomeksi tai englanniksi ja PDF-muodossa.
Aalto-yliopisto pidättää oikeuden perustelluista syistä jättää tehtävän avoimeksi, pidentää hakuaikaa ja ottaa huomioon hakijat, jotka eivät ole jättäneet hakemuksia hakuaikana.

Espoossa 14.helmikuuta 2023

**************************************************

Aalto University is where science and art meet technology and business. We shape a sustainable future by making research breakthroughs in and across our disciplines, sparking the game changers of tomorrow and creating novel solutions to major global challenges. Our community is made up of 12 000 students, 400 professors and close to 4 000 other faculty and staff working on our dynamic campus in Espoo, Greater Helsinki, Finland.

Aalto University School of Engineering, Department of Civil Engineering invites applications for

Doctoral Researcher position in research on fire and evacuation safety of care centers for elderly people

The Department of Civil Engineering at the Aalto University is offering a Doctoral Researcher position in research on fire and evacuation safety of care centers for elderly people. The goal of the research is to build models for the fire and evacuation processes and to use them to investigate the effect of building and organizational structures on the fire risk in modern, heterogenous care homes. During the research, you will participate in fire tests to measure fire simulation input data on ignition items, make observations of elderly people’s activities and actions, combine the observations into simulation models, and perform numerical simulations using computational tools.

Research Group

The Doctoral Researcher position is located in the research group of Performance in Building Design and Construction. For more general information of the research and teaching of the Department, go to http://civileng.aalto.fi/en/

Requirements

Required background: A Master’s degree, preferably with excellent or very good grades. Studies in fire engineering, system analysis and nursing are considered an advantage.

Expected skills and knowledge: Fluency in English, scientific writing, and good interaction skills are required. Data will be collected in nursing homes for elderly in co-operation with the staff and customers; the ability to function in the changing everyday life of nursing facilities and to cope with elderlies; the possibility of living few weeks in a target location (South Karelia/Kymenlaakso) during data collection; active interaction as a part of the research project team.

Contract and salary

Aalto University applies the salary system of Finnish universities. Currently, the starting salary for doctoral students is slightly above 2500€ per month and is increased with the progress towards the doctoral degree to over 3100€ per month. The position is contract-based. The financing is subject to the availability of funding.

The position is for two years, with the possibility of extension for another two years. There will be a compulsory midterm review which will be completed during the second year. More info here https://www.aalto.fi/en/programmes/aalto-doctoral-programme-in-engineering/midterm-review-of-doctoral-studies-eng

The applicant for doctoral studies must satisfy the admission requirements of Aalto University: Aalto Doctoral Programme in Engineering | Aalto University

In a maximum of four years, the doctoral candidate is required to 1) complete the doctoral dissertation, 2) finish relevant courses for 40 ECTS credits, 3) participate in teaching and 4) participate in further research collaborations of the research group.

The position may not be opened if no qualified candidate is found.

For more information

For further details, please contact Professor Simo Hostikka. For submission related queries, contact Merja Seppänen. Emails: firstname.lastname@aalto.fi

How to apply

The applications for the Doctoral Candidate position are to be submitted through the eRecruitment system Workday (link ‘Apply’ below) as soon as possible and no later than March 31, 2023The position is filled when the right candidate is found. Potential and interested candidates are encouraged to contact us even if they are still finishing their MSc degrees, as the starting time is flexible.

Please note: Aalto University’s employees and visitors should apply for the position via our internal system Workday -> find jobs (not external aalto.fi webpage on open positions) by using their existing Workday user account.

Required application documents

  • CV
  • A Motivation letter
  • A certified copy of master´s and bachelor´s degree certificate and official transcript of records, and their translations, if the originals are not in Finnish, Swedish or English. (Minimum average grading requirements: Aalto Doctoral Programme in Engineering | Aalto University
  • A list of publications, if any
  • A summary of the master thesis
  • Proof of proficiency in Finnish, Swedish or English, if the applicant is not a native speaker of or educated in any of them. (Language skill proof requirements): Aalto Doctoral Programme in Engineering | Aalto University

All material should be submitted in English and in PDF format.

Aalto University reserves the right for justified reasons to leave the position open, to extend the application period and to consider candidates who have not submitted applications during the application period.

More about Aalto University and Finland

Aalto University works in a hybrid way nowadays, the primary workplace is the Otaniemi campus in Espoo. The campus is a thriving and connected community of 100 nationalities, 12 000 students and 4 500 employees. Life at the transformed campus is vibrant and filled with appraised architecture, calming nature, and a variety of cafes, restaurants and other services and excellent commuting connections along the recently opened metro line. For more information about the campus, please take part in a virtual tour: https://virtualtour.aalto.fi/.

As a living and working environment, Finland consistently ranks high in quality-of-life. For more information about living and working in Finland: https://www.aalto.fi/en/careers-at-aalto/for-international-staff.

Espoo February 14, 2023

Interested?

Apply now

Leave a Reply